Her ölçekte işletme için muhasebe kayıtlarının hatasız ve eksiksiz biçimde tutulması büyük önem taşıyor. Muhasebe sisteminin belli bir düzen içinde olmasında etkisi olan bazı genel çerçeveler bulunuyor. Tek Düzen Hesap Planı, muhasebenin belli bir sistem çerçevesinde işlem kolaylığı sağlaması açısından oldukça değerli. Bu yazımızda Tek Düzen Hesap Planı nedir, nasıl gruplandırılır ve Tek Düzen Hesap Planı muhasebe kodları nelerdir sorularının cevaplarını veriyoruz.  

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde düzen ve kolaylık sağlayan Tek Düzen Hesap Planı, belirli bir sisteme göre hazırlanmış durumda olan hesapların bulunduğu listeye denir. Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler için Tek Düzen Hesap Planı’nın uygulanması zorunludur. Bu hesap planındaki kodlar ve hesapların değiştirilmesi söz konusu olamaz.

Belirli bir mantığa göre oluşturulan bu kodlarla ilgili detayları aşağıda paylaşıyoruz. Tek Düzen Hesap Planı, muhasebede sınıflandırmanın temelini oluşturur. 

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Tek Düzen Hesap Planı Oluşumu

1XX – Dönen Varlıklar (Nakit para, bankadaki para, stoktaki mallar vs.)
2XX – Duran Varlıklar (Makineler, arabalar vs.)
3XX – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (1 yılda kısa sürede ödenecek krediler, kredi kartları vs.)
4XX – Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar (1 yıldan uzun krediler vs.)
5XX – Özkaynaklar (Sermaye, şirketin önceki yıllardan kalan karları vs.)
6XX – Gelir Tablosu Hesapları (Satışlar, maliyetler, 7XX hesaptan gelen giderler vs.)
7XX – Gider Hesapları (Maliyet olmayan gider)
8XX – Serbest
9XX – Nazım Hesaplar (Bilgi amaçlı kullanılırlar)

Tek Düzen Hesap Planı Muhasebe Hesap Kodları

1. Dönen Varlıkları

10. Hazır Değerler

100. Kasa

1.         101.Alınan Çekler

2.         102.Bankalar

3.         103.Verilen Çek. ve Öde. Emirleri (-)

108. Diğer Hazır Değerler

11. Menkul Kıymetler

1.         110.Hisse Senetleri

2.         111.Özel Kesim Tahvil ,Senet  ve Bonoları

112. Kamu Kesimi Tahvil , Senet  ve Bonoları

118.  Diğer Menkul Kıymetler

119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı  (-)

12. Ticari  Alacaklar

120. Alıcılar

121. Alacak Senetleri

122. Alacak Senetleri Reeskontu (-)

124. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)                                                                                           

126. Verilen Depozito ve Teminatlar

127. Diğer Ticari Alacaklar Senet ve Bonoları

128. Şüpheli Ticari Alacaklar 

129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

13. Diğer Alacaklar

131. Ortaklardan Alacaklar

132. İştiraklerden Alacaklar

133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

135. Personelden Alacaklar

136. Diğer Çeşitli Alacaklar

137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

138. Şüpheli Diğer Alacaklar

139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karş. (-)

15. Stoklar

150. İlk Madde ve Malzeme

151. Yarı Mamuller – Üretim

152. Mamuller

153. Ticari Mallar

157. Diğer Stoklar

158. Stok Değer Düşüklüğü Karşı (-)

159. Verilen Sipariş Avansları

17. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

170.-178. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

178. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme

179. Taşeronlara Verilen Avanslar

18. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

180. Gelecek Aylara Ait Giderler

181. Gelir Tahakkukları

19. Diğer Dönen Varlıklar

190. Devreden KDV

191. İndirilecek KDV

192. Diğer KDV

193. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar

195. İş Avansları

196. Personel Avansları

197. Sayım ve Tesellüm Noksanlar

198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar

199. Diğer Dönen Varlık. Karşılığı (-)

200. Duran Varlıkları

22. Ticari  Alacaklar

220. Alıcılar

221.Alacak Senetleri

222. Alacak Senetleri Reeskontu (-)

224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)                                                                                            

226. Verilen Depozito ve Teminatlar

229. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

23. Diğer Alacaklar

231. Ortaklardan Alacaklar

232. İştiraklerden Alacaklar

233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

235. Personelden Alacaklar

236.Diğer Çeşitli Alacaklar

237. Diğer Alacak Senet. Reeskontu (-)

239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

24. Mali Duran Varlıklar

240. Bağlı Menkul Kıymetler

241.  Bağlı Menkul Kıymetler  Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

242. İştirakler

243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)

244. İştirakler Sermaye Payları  Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

245. Bağlı Ortaklıklar

246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)

247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

248. Diğer Mali Duran Varlıklar

249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)

25. Maddi Duran Varlıklar 

250. Arazi ve Arsalar

251. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

252. Binalar

253. Tesis, Makine ve Cihazlar

254. Taşıtlar

255. Demirbaşlar

256. Diğer Maddi Duran Varlıklar

257. Birikmiş Amortismanlar (-)

258. Yapılmakta Olan Yatırımlar

259. Verilen Avanslar

26. Maddi  Olmayan Duran Varlıklar 

260. Haklar

261. Şerefiye

262. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri

264. Özel Maliyetler

267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

268. Birikmiş Amortismanlar (-)

269. Verilen Avanslar

27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

271. Arama Giderleri

272. Hazırlık ve GeliştirmeGiderleri

277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

278. Birikmiş Tükenme Payları (-)

279. Verilen Avanslar

28.Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

280. Gelecek Yıllara Ait Giderler

281. Gelir Tahakkukları

29. Diğer Duran Varlıklar

291. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV

292. Diğer KDV

293.Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar

294. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar

295. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar

297. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar

298. Stok Değer Düşüklüğü Karşı. (-)

299. Birikmiş Amortismanlar (-)

300. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları

30. Mali Borçlar

300. Banka Kredileri

301.Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

302.ErtelenmişFinansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)

303. Uzun VadeliKredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri

304. Tahvil Anapara  Borç ,Taksit ve Faizleri

305. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler

306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

308. Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)

309. Diğer Mali Borçlar

32. Ticari Borçlar

320. Satıcılar

321. Borç Senetleri

322. Borç Senetleri Reeskontu (-)

326. Alınan Depozito ve Teminatlar

329. Diğer Ticari Borçlar 

33. Diğer Borçlar

331. Ortaklara Borçlar 

332. İştiraklere  Borçlar 

333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 

335. Personele Borçlar

336. Diğer Çeşitli Borçlar

337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

34. Alınan Avanslar

340. Alınan Sipariş Avansları

349. Alınan Diğer Avanslar

35. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri

350. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri

358. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme

36.Ödenecek vergi ve Diğer Yükümlülükler

360. Ödenecek Vergi ve Fonlar

361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

368. Vadesi Geçmiş, Erte. veya Taksi. Vergi ve Diğ. Yüküm.

369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler

37. Borç ve Gider Karşılıkları

370. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

371. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)

372. Kıdem TazminatıKarşılığı

373. Maliyet Giderleri Karşılığı

379. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

38. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

380. Gelecek Aylara Ait Gelirler

381. Gider Tahakkukları

39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

391. Hesaplanan KDV

392. Diğer KDV

393. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı

397.  Sayım ve Tesellüm Fazlaları

399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

400. Uzun Vadeli Yabancı Kaynakları

40. Mali Borçlar

400. Banka Kredileri

401.Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

402.ErtelenmişFinansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)

405. Çıkarılmış Tahviller

407. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)

409. Diğer Mali Borçlar

42. Ticari Borçlar

420. Satıcılar

421. Borç Senetleri

422. Borç Senetleri Reeskontu (-)

426. Alınan Depozito ve Teminatlar

429. Diğer Ticari Borçlar 

43. Diğer Borçlar

431. Ortaklara Borçlar 

432. İştiraklere  Borçlar 

433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar

436. Diğer Çeşitli Borçlar

437. Diğer Borçlar Senetleri Reeskontu. (-)

438. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar

44. Alınan Avanslar

440. Alınan Sipariş Avansları

449. Alınan Diğer Avanslar

47. Borç ve Gider Karşılıkları

472. Kıdem TazminatıKarşılığı

479.  Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler

481. Gider Tahakkukları

49. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

492. Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek Katma Değer Vergisi

493. Tesise Katılma Payları

499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

50. Ödenmiş Sermaye

500. Sermaye

501. Ödenmemiş Sermaye (-)

502.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları

503.Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)

52. Sermaye Yedekleri

520. Hisse Senedi İhraç Primleri

521. Hisse Senedi İptal Karları

522. MDV Yeniden Değerleme Artışları

523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

524. Maliyet Artışları Fonu

529. Diğer Sermaye Yedekleri

54. Kar Yedekleri

540. Yasal Yedekler

541. Statü Yedekleri

542. Olağanüstü Yedekler

548.Diğer Kar Yedekleri

549. Özel Fonlar

57. Geçmiş Yıllar Karları

570. Geçmiş Yıllar Karları

58. Geçmiş Yıllar Zararları

580. Geçmiş Yıllar Zararları (-)                       

59. Dönem Net Karı (Zararı)

590. Dönem Net Karı

591. Dönem Net Zararı (-)

60.  Brüt Satışlar

600. Yurtiçi Satışlar

601. Yurtdışı Satışlar

602. Diğer Gelirler

61. Satış İndirimleri(-)

610. Satıştan İadeler (-)

611. Satış İskontoları (-)

612. Diğer İndirimler (-)

62. Satışların Maliyeti(-)

620. Satılan Mamuller Maliyeti (-)

621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)

622. Satılan Hizmet Maliyeti (-)

623. Diğer Satışların Maliyeti (-)

63. Faaliyet Giderleri (-)

630. Araştırma ve Geliştirme Gider (-)

631.Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Gider (-)

632. Genel Yönetim Giderleri(-)

64.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar

640. İştiraklerden Temettü Gelirleri

641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

642. Faiz Gelirleri

643. Komisyon Gelirleri

644. Konusu Kalmayan Karşılıklar

645. Menkul Kıymet Satış Karları

646. Kambiyo Karları

647. Reeskont Faiz Gelirleri

648. Enflasyon Düzeltmesi Karları

649. Diğer Olağan Gelir ve Karlar

65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar(-)

653. Komisyon Giderleri (-)

654. Karşılık Giderleri (-)

655. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)

656. Kambiyo Zararları (-)

657. Reeskont Faiz Giderleri (-)

658. Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)

659. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)

66. Finansman Giderleri(-)

660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)

661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)

67. Olağandışı Gelir ve Karlar

671. Önceki Dönem Gelir ve Karları

679. Diğer  Olağandışı Gelir ve Karlar

68. Olağandışı Gider ve Zararlar(-)

680. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)

681. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)

689. Diğer  Olağandışı Gider ve Zararlar (-)

69.Dönem Net Kar Veya Zararı

690. Dönem Karı veya Zararı

691. Dönem Karı Vergi ve Diğer  Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)

692. Dönem Net Karı veya Zararı

697. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme

698. Enflasyon Düzeltme

699. Maliyet Hesapları

70. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları

700. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları

701. Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı

71. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

710. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

711. Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı

712. Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı

713. Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı

72. Direkt İşçilik Giderleri

720. Direkt İşçilik Giderleri

721. Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı

722. Direkt İşçilik Ücret Farkları

723. Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları

73. Genel Üretim Giderleri

730. Genel Üretim Giderleri

731. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

732. Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları

733. Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları

734. Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları

74. Hizmet Üretim Maliyeti

740. Hizmet Üretim Maliyeti

741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı

742. Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları

75. Araştırma ve Geliştirme Giderleri

750. Araştırma ve Geliştirme Giderleri

751. Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı

752. Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları

76. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

760. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

761. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı

762. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı

77. Genel Yönetim Giderleri

770. Genel Yönetim Giderleri

771. Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı

772. Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı

78. Finansman Giderleri

780. Finansman Giderleri

781. Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı

782. Finansman Giderleri Fark Hesabı

      ( 7/B Maliyet Hesapları)

790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri

791. İşçi Ücret ve  Giderleri

792. Memur  Ücret ve  Giderleri

793. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

794. Çeşitli Giderler

795. Vergi, Resim ve Harçlar

796. Amortismanlar ve Tükenme Payları

797. Finansman Giderleri

798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı

799. Üretim Maliyet Hesabı

9.  Nazım Hesaplar

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?
Kurum Vergisi Nedir?Nasıl Hesaplanır?
Cari Hesapta Faiz

Join the Conversation

3061 Comments