Tek Düzen Hesap Planı Nedir?

Her ölçekte işletme için muhasebe kayıtlarının hatasız ve eksiksiz biçimde tutulması büyük önem taşıyor. Muhasebe sisteminin belli bir düzen içinde olmasında etkisi olan bazı genel çerçeveler bulunuyor. Tek Düzen Hesap Planı, muhasebenin belli bir sistem çerçevesinde işlem kolaylığı sağlaması açısından oldukça değerli. Bu yazımızda Tek Düzen Hesap Planı nedir, nasıl gruplandırılır ve Tek Düzen Hesap Planı muhasebe kodları nelerdir sorularının cevaplarını veriyoruz.  

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde düzen ve kolaylık sağlayan Tek Düzen Hesap Planı, belirli bir sisteme göre hazırlanmış durumda olan hesapların bulunduğu listeye denir. Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler için Tek Düzen Hesap Planı’nın uygulanması zorunludur. Bu hesap planındaki kodlar ve hesapların değiştirilmesi söz konusu olamaz.

Belirli bir mantığa göre oluşturulan bu kodlarla ilgili detayları aşağıda paylaşıyoruz. Tek Düzen Hesap Planı, muhasebede sınıflandırmanın temelini oluşturur. 

Tek Düzen Hesap Planı Oluşumu

1XX – Dönen Varlıklar (Nakit para, bankadaki para, stoktaki mallar vs.)
2XX – Duran Varlıklar (Makineler, arabalar vs.)
3XX – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (1 yılda kısa sürede ödenecek krediler, kredi kartları vs.)
4XX – Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar (1 yıldan uzun krediler vs.)
5XX – Özkaynaklar (Sermaye, şirketin önceki yıllardan kalan karları vs.)
6XX – Gelir Tablosu Hesapları (Satışlar, maliyetler, 7XX hesaptan gelen giderler vs.)
7XX – Gider Hesapları (Maliyet olmayan gider)
8XX – Serbest
9XX – Nazım Hesaplar (Bilgi amaçlı kullanılırlar)

Tek Düzen Hesap Planı Muhasebe Hesap Kodları

1. Dönen Varlıkları

10. Hazır Değerler

100. Kasa

1.         101.Alınan Çekler

2.         102.Bankalar

3.         103.Verilen Çek. ve Öde. Emirleri (-)

108. Diğer Hazır Değerler

11. Menkul Kıymetler

1.         110.Hisse Senetleri

2.         111.Özel Kesim Tahvil ,Senet  ve Bonoları

112. Kamu Kesimi Tahvil , Senet  ve Bonoları

118.  Diğer Menkul Kıymetler

119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı  (-)

12. Ticari  Alacaklar

120. Alıcılar

121. Alacak Senetleri

122. Alacak Senetleri Reeskontu (-)

124. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)                                                                                           

126. Verilen Depozito ve Teminatlar

127. Diğer Ticari Alacaklar Senet ve Bonoları

128. Şüpheli Ticari Alacaklar 

129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

13. Diğer Alacaklar

131. Ortaklardan Alacaklar

132. İştiraklerden Alacaklar

133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

135. Personelden Alacaklar

136. Diğer Çeşitli Alacaklar

137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

138. Şüpheli Diğer Alacaklar

139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karş. (-)

15. Stoklar

150. İlk Madde ve Malzeme

151. Yarı Mamuller – Üretim

152. Mamuller

153. Ticari Mallar

157. Diğer Stoklar

158. Stok Değer Düşüklüğü Karşı (-)

159. Verilen Sipariş Avansları

17. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

170.-178. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

178. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme

179. Taşeronlara Verilen Avanslar

18. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

180. Gelecek Aylara Ait Giderler

181. Gelir Tahakkukları

19. Diğer Dönen Varlıklar

190. Devreden KDV

191. İndirilecek KDV

192. Diğer KDV

193. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar

195. İş Avansları

196. Personel Avansları

197. Sayım ve Tesellüm Noksanlar

198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar

199. Diğer Dönen Varlık. Karşılığı (-)

200. Duran Varlıkları

22. Ticari  Alacaklar

220. Alıcılar

221.Alacak Senetleri

222. Alacak Senetleri Reeskontu (-)

224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)                                                                                            

226. Verilen Depozito ve Teminatlar

229. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

23. Diğer Alacaklar

231. Ortaklardan Alacaklar

232. İştiraklerden Alacaklar

233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

235. Personelden Alacaklar

236.Diğer Çeşitli Alacaklar

237. Diğer Alacak Senet. Reeskontu (-)

239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

24. Mali Duran Varlıklar

240. Bağlı Menkul Kıymetler

241.  Bağlı Menkul Kıymetler  Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

242. İştirakler

243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)

244. İştirakler Sermaye Payları  Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

245. Bağlı Ortaklıklar

246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)

247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

248. Diğer Mali Duran Varlıklar

249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)

25. Maddi Duran Varlıklar 

250. Arazi ve Arsalar

251. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

252. Binalar

253. Tesis, Makine ve Cihazlar

254. Taşıtlar

255. Demirbaşlar

256. Diğer Maddi Duran Varlıklar

257. Birikmiş Amortismanlar (-)

258. Yapılmakta Olan Yatırımlar

259. Verilen Avanslar

26. Maddi  Olmayan Duran Varlıklar 

260. Haklar

261. Şerefiye

262. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri

264. Özel Maliyetler

267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

268. Birikmiş Amortismanlar (-)

269. Verilen Avanslar

27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

271. Arama Giderleri

272. Hazırlık ve GeliştirmeGiderleri

277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

278. Birikmiş Tükenme Payları (-)

279. Verilen Avanslar

28.Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

280. Gelecek Yıllara Ait Giderler

281. Gelir Tahakkukları

29. Diğer Duran Varlıklar

291. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV

292. Diğer KDV

293.Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar

294. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar

295. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar

297. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar

298. Stok Değer Düşüklüğü Karşı. (-)

299. Birikmiş Amortismanlar (-)

300. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları

30. Mali Borçlar

300. Banka Kredileri

301.Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

302.ErtelenmişFinansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)

303. Uzun VadeliKredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri

304. Tahvil Anapara  Borç ,Taksit ve Faizleri

305. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler

306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

308. Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)

309. Diğer Mali Borçlar

32. Ticari Borçlar

320. Satıcılar

321. Borç Senetleri

322. Borç Senetleri Reeskontu (-)

326. Alınan Depozito ve Teminatlar

329. Diğer Ticari Borçlar 

33. Diğer Borçlar

331. Ortaklara Borçlar 

332. İştiraklere  Borçlar 

333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 

335. Personele Borçlar

336. Diğer Çeşitli Borçlar

337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

34. Alınan Avanslar

340. Alınan Sipariş Avansları

349. Alınan Diğer Avanslar

35. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri

350. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri

358. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme

36.Ödenecek vergi ve Diğer Yükümlülükler

360. Ödenecek Vergi ve Fonlar

361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

368. Vadesi Geçmiş, Erte. veya Taksi. Vergi ve Diğ. Yüküm.

369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler

37. Borç ve Gider Karşılıkları

370. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

371. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)

372. Kıdem TazminatıKarşılığı

373. Maliyet Giderleri Karşılığı

379. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

38. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

380. Gelecek Aylara Ait Gelirler

381. Gider Tahakkukları

39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

391. Hesaplanan KDV

392. Diğer KDV

393. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı

397.  Sayım ve Tesellüm Fazlaları

399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

400. Uzun Vadeli Yabancı Kaynakları

40. Mali Borçlar

400. Banka Kredileri

401.Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

402.ErtelenmişFinansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)

405. Çıkarılmış Tahviller

407. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)

409. Diğer Mali Borçlar

42. Ticari Borçlar

420. Satıcılar

421. Borç Senetleri

422. Borç Senetleri Reeskontu (-)

426. Alınan Depozito ve Teminatlar

429. Diğer Ticari Borçlar 

43. Diğer Borçlar

431. Ortaklara Borçlar 

432. İştiraklere  Borçlar 

433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar

436. Diğer Çeşitli Borçlar

437. Diğer Borçlar Senetleri Reeskontu. (-)

438. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar

44. Alınan Avanslar

440. Alınan Sipariş Avansları

449. Alınan Diğer Avanslar

47. Borç ve Gider Karşılıkları

472. Kıdem TazminatıKarşılığı

479.  Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler

481. Gider Tahakkukları

49. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

492. Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek Katma Değer Vergisi

493. Tesise Katılma Payları

499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

50. Ödenmiş Sermaye

500. Sermaye

501. Ödenmemiş Sermaye (-)

502.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları

503.Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)

52. Sermaye Yedekleri

520. Hisse Senedi İhraç Primleri

521. Hisse Senedi İptal Karları

522. MDV Yeniden Değerleme Artışları

523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

524. Maliyet Artışları Fonu

529. Diğer Sermaye Yedekleri

54. Kar Yedekleri

540. Yasal Yedekler

541. Statü Yedekleri

542. Olağanüstü Yedekler

548.Diğer Kar Yedekleri

549. Özel Fonlar

57. Geçmiş Yıllar Karları

570. Geçmiş Yıllar Karları

58. Geçmiş Yıllar Zararları

580. Geçmiş Yıllar Zararları (-)                       

59. Dönem Net Karı (Zararı)

590. Dönem Net Karı

591. Dönem Net Zararı (-)

60.  Brüt Satışlar

600. Yurtiçi Satışlar

601. Yurtdışı Satışlar

602. Diğer Gelirler

61. Satış İndirimleri(-)

610. Satıştan İadeler (-)

611. Satış İskontoları (-)

612. Diğer İndirimler (-)

62. Satışların Maliyeti(-)

620. Satılan Mamuller Maliyeti (-)

621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)

622. Satılan Hizmet Maliyeti (-)

623. Diğer Satışların Maliyeti (-)

63. Faaliyet Giderleri (-)

630. Araştırma ve Geliştirme Gider (-)

631.Pazarlama ,Satış ve Dağıtım Gider (-)

632. Genel Yönetim Giderleri(-)

64.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar

640. İştiraklerden Temettü Gelirleri

641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

642. Faiz Gelirleri

643. Komisyon Gelirleri

644. Konusu Kalmayan Karşılıklar

645. Menkul Kıymet Satış Karları

646. Kambiyo Karları

647. Reeskont Faiz Gelirleri

648. Enflasyon Düzeltmesi Karları

649. Diğer Olağan Gelir ve Karlar

65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar(-)

653. Komisyon Giderleri (-)

654. Karşılık Giderleri (-)

655. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)

656. Kambiyo Zararları (-)

657. Reeskont Faiz Giderleri (-)

658. Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)

659. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)

66. Finansman Giderleri(-)

660. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)

661. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)

67. Olağandışı Gelir ve Karlar

671. Önceki Dönem Gelir ve Karları

679. Diğer  Olağandışı Gelir ve Karlar

68. Olağandışı Gider ve Zararlar(-)

680. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)

681. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)

689. Diğer  Olağandışı Gider ve Zararlar (-)

69.Dönem Net Kar Veya Zararı

690. Dönem Karı veya Zararı

691. Dönem Karı Vergi ve Diğer  Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)

692. Dönem Net Karı veya Zararı

697. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme

698. Enflasyon Düzeltme

699. Maliyet Hesapları

70. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları

700. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları

701. Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı

71. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

710. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

711. Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı

712. Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı

713. Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı

72. Direkt İşçilik Giderleri

720. Direkt İşçilik Giderleri

721. Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı

722. Direkt İşçilik Ücret Farkları

723. Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları

73. Genel Üretim Giderleri

730. Genel Üretim Giderleri

731. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

732. Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları

733. Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları

734. Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları

74. Hizmet Üretim Maliyeti

740. Hizmet Üretim Maliyeti

741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı

742. Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları

75. Araştırma ve Geliştirme Giderleri

750. Araştırma ve Geliştirme Giderleri

751. Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı

752. Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları

76. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

760. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

761. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı

762. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı

77. Genel Yönetim Giderleri

770. Genel Yönetim Giderleri

771. Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı

772. Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı

78. Finansman Giderleri

780. Finansman Giderleri

781. Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı

782. Finansman Giderleri Fark Hesabı

      ( 7/B Maliyet Hesapları)

790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri

791. İşçi Ücret ve  Giderleri

792. Memur  Ücret ve  Giderleri

793. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

794. Çeşitli Giderler

795. Vergi, Resim ve Harçlar

796. Amortismanlar ve Tükenme Payları

797. Finansman Giderleri

798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı

799. Üretim Maliyet Hesabı

9.  Nazım Hesaplar

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?
Kurum Vergisi Nedir?Nasıl Hesaplanır?
Cari Hesapta Faiz

İhracat Bedellerinin Tamamının Türkiyeye Getirilmesi

1- İhracat Bedellerinin Türkiye’ye getirilmek zorunda mı?

4 Eylül 2018 tarihli  Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda düzenleme yetkisini kullandı. (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içinde ihracata aracılık eden bankaya transfer edilecek veya getirilecek.

Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu!

İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas. Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.

İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi mümkün. Bu durumda gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunlu. 

2- Önceki Uygulama nasıldı?

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar uyarınca, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi 2008 yılına kadar zorunlu idi. 

100.000 doları aşan bedellerin süresi içerisinde yurda getirilmemesi durumunda kambiyo mevzuatına göre ceza uygulanabiliyordu.

Resmi Gazetede 8 Şubat 2008 tarihinde yayınlanan değişiklik ile, dövizin yurda getirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştı.

İhtiyaç duyulması halinde düzenleme yapma konusunda Bakanlık yetkilendirilmişti. 

3- Hangi ödeme şekillerine göre yapılan ihracatlar yeni düzenleme kapsamındadır?

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir.

Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez.

Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

İhracat işlemlerine ilişkin bedeller aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilebilir.
a) Akreditifli Ödeme,
b) Vesaik Mukabili Ödeme,
c) Mal Mukabili Ödeme,
d) Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,
e) Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,
f) Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,
g) Peşin Ödeme.

4- İhracat bedeli TL olarak beyan edildiyse TL getirilebilir mi?

İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.


14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

5- İhracat bedeli yolcu beraberinde nakit olarak Türkiye’ye getirilebilir mi?

İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.

6- Peşin Döviz karşılığında yapılan anlaşmaların ihracatı ne kadar sürede tamamlanmalıdır?

Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. 

7- DİB kapsamındaki ihracatın süresi nedir?

Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi belge süresi (ek süreler dahil) kadardır. 

8- Süresi içinde gerçekleşmeyen peşin dövizler hangi hükümlere tabidir?

Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olur. Prefinansman hükümlerine tabi hale gelen peşin dövizlerin, ihracat taahhüt sürelerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uzatılması halinde, alıcının muvafakat etmesi kaydıyla kullanım süreleri de verilen ek süre kadar uzatılmış sayılır.

9- Yurtdışına iş yapan Müteahhit firmalar ihracat bedelini ne kadar sürede Türkiye’ye getirmelidir?

Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.

10- Konsinye ihracat bedelleri ne zaman yurda getirilmelidir?

Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur. 

11- Geçici İhracı yapılan malların bedelleri ne kadar sürede Türkiye’ye getirilmelidir?

İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur. 

12- Kredili veya kiralama (Leasing) ihracat bedelleri ne kadar sürede Türkiye’ye getirilmelidir?

Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur. 

13- İhraç bedellerinin Türkiye’ye getirilmesinden ve bankalara satılmasından kim sorumludur?

İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumludur. 

14- İhracat bedelinden kaynaklanan alacak hakkının banka veya faktöring şirketlerinde satın alınması halinde sorumluluk kime aittir?

Alacak hakkının satın alınması suretiyle ticari riskin bankalar veya faktoring şirketlerince üstlenilmesi durumunda, ihracat bedelinin yurda getirilmesi ile ilgili sorumluları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

15- Bankalar ihracat bedellerini takip edip bilgi verecek midir?

Evet. İhracata aracılık eden bankalar ihracat bedellerinin yurda getirilmesini ve satışının yapılmasını izlemekle yükümlüdür.

16- İhracat Masrafları Yurda getirilecek tutarın hesabında düşülecek midir?İhracatla ilgili navlun, sigorta primi, komisyon, ardiye, depolama, antrepo, gümrük resmi, harç ve faktoring masrafları ile uluslararası para piyasalarında geçerli faiz oranlarını geçmemek üzere iskonto giderleri gibi masraflar için yapılacak indirimler ile konsinyasyon yoluyla ihraç edilen mallarla ilgili nakil, muhafaza, bakım ve fümügasyon, rafa (maniplasyon), satış ve benzeri masrafların ihracat bedelinden mahsubu veya görünmeyen işlemlere ilişkin hükümler çerçevesinde döviz transferi talepleri bankalarca incelenip sonuçlandırılır.

17- Ekspertiz sonucu ihracattaki tutarın azalması halinde yurda gelecek tutarın hesabı için yeni tutar dikkate alınabilecek midir?

Ticari teamüllerin gereği olarak satış akdinde veya akreditiflerde ayrıca varış yerinde tartı ve analiz yapılması şartı bulunuyorsa, tartı ve analiz sonucunda tespit edilen vezin noksanlığı veya kalite farkı ile ekspertiz ve tahkim ücretleri ve rafa (maniplasyon) masraflarının (hariçteki gözetme şirketleri ücretleri dahil) mal bedelinden mahsubu veya görünmeyen işlemlere ilişkin hükümler çerçevesinde döviz transferi talepleri bankalarca incelenip sonuçlandırılır. 

18- Uygun bir şekilde yurda getirilen ihracat bedelleri, ithalat bedellerinden mahsup edilebilecek midir?

Bedel getirme süreleri içinde yurda getirilen ihracat bedelleri; ihracatçının ithalat bedelleri, sermaye hareketlerine ilişkin ödemeleri, görünmeyen işlemlere ilişkin giderleri ve transit ticaretinin alış bedeli ile söz konusu süreler içinde bankalarca mahsup edilebilir. 

19- Mal İhracat ve İthalinde taraflar aynı ise bankalarca mahsup yapılabilir mi?

Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubu mümkündür. 

20- Tebliğde sayılmayan durumlar ile ilgili taleplere ilişkin inceleme ve kararı kim verecektir?

18.ve 19. Maddede belirtilen haller dışında kalan talepler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır.

21- İhracat bedellerinin mahsubuna izin verilen hallerde mahsup sonrası kalan tutar bankadan bozdurulacak mıdır?

İhracat bedellerinden mahsuba izin verilen hallerde, ihracat bedelleri süresi içinde yurda getirilmiş sayılır. Mahsuba tabi tutulan kısım için mahsup tarihinde geçerli döviz alış kuru üzerinden döviz alım ve satım belgeleri düzenlenir.

22- Süresi içinde gelen ihracat bedellerine ait hesapların kapamasını kim yapar?

Ticari amaçla mal ihracında, bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracat ile ilgili hesaplar aracı bankalarca kapatılır.

23- Yasal Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları Bankalarca Vergi Dairesine bildirilir mi?

Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 5 iş günü içinde muamelenin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir.

24- Yasal Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları için Vergi Dairesi ne işlem yapar?

İlgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, ihbarı müteakip 10 iş günü içinde ilgililere hesapların kapatılmasını teminen 90 gün süreli ihtarname gönderilir. Bu süre içinde hesapların kapatılması veya 9 uncu maddede belirtilen mücbir sebep hallerinin ya da haklı durumun belgelenmesi gereklidir.

25- Yasal Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları için Geçerli sebep varsa ne yapılması gerekiyor? 

Mücbir sebeplerin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı müddetince altışar aylık dönemler itibarıyla ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce ek süre verilir.


26- Mücbir sebep halleri dışındaki haklı  durumlarda ek süre tanınıyor mu?

Mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumların varlığı halinde, hesapların kapatılmasına ilişkin altı aya kadar olan ek süre talepleri, firmaların haklı durumu belirten yazılı beyanına istinaden üçer aylık devreler halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, altı aylık süreden sonraki ek süre talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır.

27- Mücbir sebep halleri nelerdir?

1) Mücbir sebep kabul edilebilecek haller;

 1. İthalatçı veya ihracatçı firmanın infisahı, iflası, konkordato ilan etmesi veya faaliyetlerini daimi olarak tatil etmesi, firma hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmesi, şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
 2. Grev, lokavt ve avarya hali,
 3. İhracatçı veya ithalatçı memleket resmi makamlarının karar ve işlemleri ya da muhabir bankaların muameleleri dolayısıyla hesapların kapatılmasının imkânsız hale gelmesi, Tabii afet, harp ve abluka hali,
 1. Malların kaybı, hasara uğraması veya imha edilmesi,
 2. İhtilaf nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması 

28- Mücbir sebep hallerinin ispatına ilişkin belgeler nelerdir?

Mücbir sebep hallerinin tevsiki;

27’nci maddedeki

– (a) ve (e) halinin yetkili mercilerden,

– (b) ve (ç) halinin, ithalatçının bulunduğu memleketin resmi makamlarından veya mahalli odaca tasdik edilmiş olmak kaydıyla alıcı veya ithalatçı firmadan (harp ve abluka hali hariç),

– (c) halinin resmi makamlarımızdan, ithalatçının bulunduğu memleketin resmi makamlarından veya muhabir bankalardan,

-(d) halinin ise sigorta şirketlerinden, uluslararası gözetim şirketlerinden veya ilgili ülke resmi makamlarından alınmış belgelerle tevsik edilmesi şarttır. 

29- Mücbir sebep halleri için yurtdışından temin edilecek belgeler nereden onaylatılmalıdır?

Mücbir sebep halleri ile ilgili olarak yurtdışından temin edilecek belgelerin dış temsilciliklerimizce veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdik Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması gerekir.

30- Terkin işlemlerindeki tutar sınırları nelerdir?

(1) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

 1. a) 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebeplerin varlığı dikkate alınmaksızın beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın,
 2. b) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin % 10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,terkin edilmek suretiyle kapatılır.

(2) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, 200.000 ABD doları veya eşitini aşan noksanlığı olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ile haklı durumlar göz önünde bulundurulmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır.

31- Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar hangi kurumca belirlenecektir?

Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar Merkez Bankasınca ilan edilir. 

32- Tebliğ yürürlükten kaldırıldıktan sonra, tebliğ süresi kapsamındaki yükümlülükler devam edecek midir?

Türkiye’de yerleşik kişilerce bu Tebliğin yürürlükte bulunduğu süre içinde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedel getirme süresinin bu Tebliğin yürürlükten kalktığı tarihten sonra sona ermesi halinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaya devam edilir.

33- Tebliğ ne zaman yürürlüğe girmiştir?

Adı geçen 4 Eylül 2018 tarihli Resmi gazetede yayınlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

34- Tebliğ hangi tarih kadar geçerlidir?

Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerlidir.

35- Tebliğ hükümlerini hangi bakanlık yürütecektir?

Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

36- Tebliğ öncesinde beyannamesi tescil edilen, ancak fiili ihracatı Tebliğ yürürlük süresi içinde gerçekleştirilecek eşyaya ilişkin bedeller de kapsam dahilinde mi?

Evet, dahil.

37- Transit ticaret, özel fatura ile ihracat (bavul ticareti) ve ETGB (mikro ihracat) kapsamında yapılan ihracat da bu Tebliğ kapsamında mı?

Hayır, dahil değil. 

38- Hizmet ticareti de bu Tebliğ kapsamında mı? 

Hayır, dahil değil.

39- Serbest bölgelerden yapılan ihracatlar Tebliğ kapsamında mıdır?

Henüz netleşmedi, 3 seçenek var;
-Birincisi serbest bölgelere yapılan ihracatlarınTebliğ’e dahil edilmesi,
İkincisi yalnızca serbest bölgeden 3. ülkeye ihraç durumunda Tebliğ’e dahil edilmesi, -Üçüncüsü ise serbest bölgelerin kapsam dışı bırakılması.

40- İhracat bedelinin bankaya satılması Türk Lirasına dönüştürülmesi anlamına mı gelir?
Evet.

41- İhracat bedelinin bankaya satılması işleminin Tebliğ’deki sürelerin son günü gerçekleştirilmesi mümkün müdür? Yoksa bedel gelir gelmez mi bankaya satışının gerçekleştirilmesi gerekir?
Evet, TL’ye çevirmek için vaktiniz var ama en geç 180 gün içinde satışı gerçekleştirilmeli.

42- Peşin dövizleri DTH’de tutabilir miyiz? DAB’a bağlamak gerekiyorsa hemen mi?

Henüz netleşmedi ama genelge taslağında, peşin ödeme olarak ihracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedellerinin en az %80’inin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde bir bankaya satılması ve ihracat bedellerini alan bankaca DAB düzenlenmesi öngörülüyor. 

43- Söz konusu ihracat bedellerinin herhangi bir bankaya satılması mümkün müdür, yoksa sadece aracı bankaya mı satmamız gerekiyor?
Herhangi bir bankaya satış yapılabilmesi mümkündür. 

44- Söz konusu Tebliğ’de en az %80’inin bir bankaya satılmasının zorunlu olduğu ifade edilen bedel GB üzerinde yazılı olan tutarı mı yoksa yurda getirilen tutarı mı ifade ediyor? 

Eğer GB üzerindeki tutar ise, bu durum “Terkin” başlıklı 10 uncu maddede yer alan %10’luk oran ile çelişmiyor mu? 

45- İhracata yönelik ithalat yapılması durumunda bu bedellerin mahsubu mümkün mü?
Evet, mümkün.

46- Kredi ödemesi için kullanılacak ihracat bedelinin de TL’ye çevrilmesi zorunlu mu?
Hayır, değil. Mahsup imkanı var

47- İhracat bedelleri yalnızca ithalatçı tarafından mı ödenebilir?
Genelgede düzenlenecek, netleşmedi. İlişki bir şekilde belgelendiriliyorsa olabileceğini değerlendiriyoruz.

48- Bankacılık sistemi işlemeyen/güvenilir olmayan ülkelere yapılan ihracatlar kapsamında yapılacak ödemelerin başka ülkeler ve/veya aracılar üzerinden yurda getirilmesi mümkün müdür?
Buna imkan tanımak için üzerinde çalışıyoruz. Bu yöndeki taleplerinizi bize iletebilirsiniz.

49- İhracat bedellerinin ödemeyi müteakip “doğrudan ve gecikmeksizin” ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi ne anlama gelmektedir? 
Süresi  içerisinde yurda getirilmiş olan bedeli aracı bankaya en geç ne zaman transfer edersem gecikmemiş olurum?
Satış 180 gün içerisinde yapılmalı ama hesaba geçiş (aracı bankaya transfer) ödemeyi alır almaz yapılacak.

50- 100.000 ABD doları altındaki bedelleri yurda getirecek miyiz?
Evet getirilecek. Eskisi gibi bir terkin limiti bulunmamakta, en fazla %10’a kadar noksanlık olabilir.

51- İhracat bedelleri beyan edildiği döviz cinsi üzerinden mi getirilmelidir? Yani GB’de Avro belirtildiyse ancak ödeme ABD doları cinsinden gerçekleştirildiyse ne olacak?
Buna da olanak sağlamak istiyoruz ancak sayın Bakanımız onaylarsa böyle bir imkan olacak. 

52- İhracat bedelleri “vadeli akreditif” ödeme şekline göre tahsil edilemez mi?
Cevap: Olanak sağlamak istiyoruz, bunun üzerinde çalışıyoruz ama sayın Bakanımız onaylarsa böyle bir imkan olacak.

53- Tebliğ’e aykırılık durumunda bunun yaptırımı ne olacak?
Bedel yurda getirilmez veya hesaplar süresi içinde kapatılmazsa yurda getirmekle yükümlü olunan kıymetlerin rayiç bedelinin %5’i kadar, ancak Tebliğ’in diğer hükümlerine
aykırı hallerde 1567 sayılı Kanun’un md. 3/1 hükmü çerçevesinde üçbinTürk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Yeniden değerleme oranı
dikkate alındığında 6.000 TL civarı bir tutara denk geliyor.

54- 180 günden uzun vadeli ihracat yapamayacak mıyım?
Buna olanak sağlamak istiyoruz, üzerinde çalışıyoruz ama sayın Bakanımız onaylarsa böyle bir imkan olacak. 

Mali Müşavir Ali Karakuş, Karen Muhasebe 

Kaynak: https://www.muhasebenews.com/ihracat-bedellerinin-tamaminin-turkiyeye-getirilmesi-ve-en-az-%80inin-bankalara-bozdurulmasi-soru-cevap/

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Vergi Dilimi Nedir? Güncel Vergi Dilimi Nasıl Hesaplanır?
Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Vergi Matrahı nedir?

Maaş Hesaplama Uygulamamız Yayında. Netten Brüte, Brütten Nete Maaş Hesapla!

Logo İşbaşı ekibi tarafından geliştirilen ve arkasında güçlü Logo altyapısı kullanılan  mobil uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Maaş Hesaplama Uygulaması, adından da anlaşılacağı üzere temelde maaş hesaplama işlevine sahip. Logo Yazılım’ın Yeni Bordro Uygulaması ile entegre çalışan “Mobil Maaş Hesaplama Uygulaması” ile ister Android ister İOS platformlarından maaşlarınızı her an online olarak kontrol edebilirsiniz. Maaşla ilgili tüm detaylara erişim şansı veren bu uygulama Apple Watch’la uyumlu çalışıyor.

Maaşıyla ilgili güncel ve detaylı bilgileri online almak isteyenler için artık harika bir uygulama çözümü var! Logo Yazılım tarafından geliştirilen ve Yeni Bordro Uygulaması ile entegre çalışan Mobil Maaş Hesaplama uygulaması ile ihtiyaç duyduğunuz bilgilere birkaç tıklamayla kolayca erişebileceksiniz.

Bilindiği gibi, maaş hesaplamaları detaylı parametre kullanımına ihtiyaç duyuyor. Yasal parametrelerin sık sık değişmesi sebebiyle maaşınız her defasında bu parametrelerden etkileniyor. Logo’nun Maaş Hesaplama Uygulaması, tamamen çevrimiçi çalıştığı için, cihazlarınıza yükledikten sonra parametre değişikliklerinden kaynaklı güncellemelerden etkilenmeyecek, cihazlarınızdaki ürünü sık sık güncelleme ihtiyacı da duymayacaksınız.

Parametre Değişimlerinden Etkilenmez

Apple’ın akıllı saati Apple Watch üzerinden maaş hesaplayabilen ilk uygulama özelliğine sahip olan Maaş Hesaplama Uygulaması, Android ve iOS cihazlarda kullanılabiliyor. Aşağıdaki bağlantılardan uygulamaya doğrudan erişebilirsiniz.

Bu Uygulamayı Kimler Kullanmalı?

·      Çalışırken brüt maaş alıp, o ay ve /veya sonraki aylarda kaç TL net maaş eline geçeceğini merak edenler

·      Net maaş alıp, brüt maaşını merak edenler

·      İş başvurusunda kaç TL brüt maaş istemesi gerektiğini merak edenler

·      Çalışanına kaç TL net maaş öderse, kaç TL brüt ödemiş olacağını merak edenler

·      AGİ (Asgari Geçim İndirimi) rakamlarını merak edenler

·      Maaş hesaplarken kesinti ve maliyetlerin ne olacağını merak edenler

·      Bordro hesaplarken yaptıkları hesaplamanın doğruluğunu kontrol etmek isteyenler

Maaş Hesaplama Uygulamasının Özellikleri

Maaş Hesaplama Uygulaması’nın arayüz tasarımı oldukça kolay bir kullanım sunuyor. Bu uygulama ile maaşınızı netten brüte ve brütten nete hesaplayabilirsiniz. Ayrıca maaşınız üzerindeki kesinti ve maliyetler ile vergi hesaplamaları da uygulamanın sunduğu özellikler arasında yer alıyor. AGI (Asgari Geçim İndirimi) hesaplama da Maaş Hesaplama Uygulaması’nda sunuluyor.

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile entegre çalışmadığı için, Maaş Hesaplama Uygulaması’nın veriler, resmi olarak geçerlilik arzetmiyor. Her şirketin kendine özel teşvik (indirim) ve ek ödemeleri olabileceğinden, gerçek bordro verilerinizle farklılıkların olması mümkün. Bu sebeple, uygulamadaki hesaplamalarla kendi maaşlarınız arasında farklılıklar olduğunu gördüğünüz taktirde, detayları araştırmak üzere öncelikle çalıştığınız şirketin Muhasebe veya İnsan Kaynakları Departmanı’ndaki yetkililere danışmanız gerekiyor.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Maaş Bordrosu Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
e-Bordro Nedir? Kimler E-Bordro Alabilir?
Sigorta Primi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

A’dan Z ye Genç Girişimci SGK-Prim Teşviği

Girişimcilik hakkında yeterince başarı, başarısızlık hikayesi dinlemiş veya herşeyin kendine güvenle başladığını anlatan sürreal konferans videolarını bitirdiyseniz artık daha somut konulara gelebiliriz.

Bildiğiniz üzere kendi işinizi kurduysanız ve başka bir şirkette sigortalılığınız devam etmiyor ise eski adı ile Bağ-kur yeni adı ile 4-b sigortalısı olmanız gerekmektedir.

Tamam sigortalı olalım, peki ne kadar ödememiz gerekiyor ?

4-b/Bağ kur primi 2018 yılı için aylık 700,17.- TL, Yıllık olarak yaklaşık 8.400,00 TL ediyor.

Genç Girişimciler bu primden muaf mı ?

Güzel haber, evet muaf yani genç girişimciler yıllık 8.400,00.- TL ödemeyecek.

Kendinizi genç hissediyor olabilirsiniz ama, siz genç misiniz  gerçekten ?

Sosyal Güvenlik Kurumu kimleri genç kabul ediyor bir bakalım. Yayınlanan tebliğe göre 18 yaşını doldurmuş, 29 yaşını bitirmemiş olmanız gerekli. 

Çok kısa sonra 29 yaşını bitirecekler ne olacak ?

Şirketin kuruluşu itibari ile 29 yaşından küçük olan ve ilk defa şirket kurmuş herkes bir yıl boyunca 4-B/Bağkur primi ödemeyecek

18 Yaşından önce şirket sahibi olanlar ne olacak ?

Öncelikle bu arkadaşları bu kadar erken yaşta girişimci oldukları için tebrik ettikten sonra üzülmemelerini, 18 yaşlarını doldurmalarını müteakiben bir yıl boyunca prim ödemesi yapmalarına gerek bulunmadığını belirtelim.

Umarım kısa zamanda buna benzer yeni teşvikler yayınlanır ve genç girişimcilerin önü açılır.

Görüşmek üzere !

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Maaş Bordrosu Nedir?Nasıl Hesaplanır?
Maaş Hesaplama Uygulamamız Yayında. Netten Brüte, Brütten Nete Maaş Hesapla!
Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Hangi Tür Şirket Kurmak Daha Avantajlı? Anonim mi yoksa Limited mi?

Kendi işini kurmak her ne kadar genelde yalnız çıkılan bir yolculuk olsa da belli noktalarda güvenilir kişilerden kritik bilgiler alınması büyük önem arz ediyor.

Belki de bu süreçteki ilk önemli seçim hangi şirket türünün yapılacak işe daha uygun olduğunun seçimi;

Kendi işinizi kurma kararını vermeden önce yapmış olduğunuz hesaplamalar bu noktada çok değerli. Çünkü aslında belli meslek türleri için kesinlikle uygun diyeceğimiz belli şirket türleri yok. Yani yazılımcılar şahıs şirketi kurar, yazılım Danışmanları için limited kurulması daha uygundur veya e-ticaret için en avantajlısı anonim şirkettir gibi bir seçim aslında baştan yanlış karar verilmesine neden olacak bir öngörü.  

Her seçim bir vazgeçiş mi ?

Çünkü aslında şirket türünün seçimi, hayatımızda yaptığımız her seçim gibi, bazı isteklerimizden vazgeçme, bazı isteklerimizi daha ön planda tutma seçimi, yani aslında her şirket türünün artıları olduğu gibi eksileri de var.

Artık biraz daha detaylı bilgi vermenin zamanı geldi sanırım, herkesin bildiği üzere tek ortaklı kurulabilecek üç ayrı şirket türü var.

-Şahıs şirketi veya işletmesi

-Limited şirket

-Anonim şirket

Kuruluş Maliyetleri

İsterseniz karşılaştırmaya ilk olarak bu şirketlerin kuruluş maliyetlerinden başlayalım. Şirket kuruluşunda yapılan harcamaları kalem, kalem yazmadan sonucunda ödenecek ortalama rakamları aşağıda yazdım.

Gördüğünüz üzere; ilk bakışta şahıs şirketi maliyet avantajı ile bir adım öne geçmiş gibi gözüküyor.

Şahıs Şirketi* Limited Şirket Anonim Şirket
500,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL

*Ticaret odasına kayıt yaptırılmayacak ise

Gelir veya Kurumlar vergisi kanunu karşısındaki durumları

Bu noktada hemen şahıs firması kurmaya karar verdiyseniz, önce bir nefes alıp bekleyin çünkü vergisel olarak şahıs şirketleri belli bir noktaya kadar avantajlı.
Kendi işinizi kurma sürecinde karar aşamasına gelene kadar mutlaka aylık ve yıllık bazda tahmini gelir ve giderlerinizi bir excel sayfasına yazmışsınızdır. Burada kritik husus gelirleri iyi ve kötü senaryo olarak tahmin etmenizin yeterli olmadığı, giderlerinizi de tam yazmanızın gerekliliği.

Sizin aklınıza gelmemiş olan hangi giderler olabilir ?

Kira giderinizi yazmışsınızdır ama kira stopajı diye bir hususu ilk aşamada bilemeyebilirsiniz. Mesela ticaret odası aidatı, aylık güncel bağkur priminin ne kadar olduğu hakkında fikriniz olmayabilir.

Bu gider kalemlerini çalışmayı planladığınız mali müşavire sorabileceğiniz gibi , daha önce sizinle aynı sektörde iş kurmuş arkadaşlarınızdan da öğrenebilirsiniz.

Gider ve gelirlerinizi aylık ve yıllık bazda yazdığınız  excelden aşağıda yer alan tabloya gerekli rakamları kopyaladığınızda yıllık bazda hangi firma türünde ne kadar vergi ödeyeceğinizi hesaplayabilirsiniz.

Örnek olarak; aylık 15.000 TL gelir, 5.000 TL gideri olan bir işletmede yıllık bazda şahıs işletmesinde 6.080,00 TL daha fazla vergi ödemektedir. Yıllık gelir arttıkça şahıs firmalarının avantajı kaybolmaktadır.
Bunun nedeni limited ve anonim şirketlerde kurumlar vergisi oranı sabit % 22 iken, gelir vergisi mükellefi olan şahıs firmalarında bu oran artan oranlıdır ve gelir tutarına göre % 35’e kadar çıkmaktadır.

Bu yazımızda kısaca şirket seçiminde ilk olarak dikkate alınacak konuları yazmaya çalıştım, bir sonraki yazımda şirketinizi kurduktan sonra  vergi ve muhasebe anlamında hangi işlemi ( fatura kesme, gider evraklarını biriktirme, tahsilat süreci, şirket adına banka hesabı açma , vergi ödeme v.b. ) nasıl, ne zaman yapacağınız ile  hususlar hakkında bilgiler vereceğim.

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Anonim Şirket Nedir?Özellikleri Nelerdir?
Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?
Şirket Kurarken Nelere Dikkat Edilmeli?

MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) Hesaplama Aracımız Yayında!

Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV) Kanunu’na göre her yıl, yılda iki kez olmak üzere araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemekle yükümlüdür. 2018 yılının MTV II. taksidi son ödeme tarihi 31 Temmuz’dur.

Motorlu Taşıt verginizi hesaplamak ve Gelirler İdaresi İnternet Vergi Dairesi Sayfası’na yönlenerek ödeme adımına geçmek için tamamen ücretsiz olan yeni uygulamamızı Web’den erişerek hemen kullanabilirsiniz. MTV hesaplama uygulamamızı kullanarak hatasız mtv hesaplayabilirsiniz.

Uygulamamızı Google Play Store’da “MTV Hesaplama – Motorlu Taşıtlar Vergisi”; Apple Store’da ise “MTV Hesaplama Pro ismiyle bulabilir, Android ve IOS cihazlarınıza da ücretsiz yükleyerek online olarak kullanabilirsiniz.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Vergi Dilimi Nedir? Güncel Vergi Dilimi Nasıl Hesaplanır?
Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Vergi Matrahı nedir?

Kira Gelir Vergisi Hesaplama Uygulaması Yayında!

Geçen yıl, konutunu kiraya veren ve kira tahsilatı yaparak gelir elde eden kişiler için vergi dönemi 01 Mart 2018 tarihi itibariyle başladı. Beyanname verme tarihi 26 Mart 2018’de sonlanıyor.

Eğer siz de 2017 yılında kira geliri elde ettiyseniz, Vergi Dairesi’ne beyanname verip vermemeniz gerektiğini; beyanname vermeliyseniz, “Gerçek” veya “Götürü” gider yöntemlerinden birini seçerek, ilgili yıl için toplam kira gelirinizi, varsa kira dışı vergiye tabi gelirlerinizi ve belgeleyebileceğiniz indirimlerinizin girişlerini yaparak ödemeniz gereken vergi tutarını uygulamamız üzerinden öğrenebilirsiniz.

Kira Gelir Vergisi Hesaplama” Uygulaması ile ödeyeceğiniz vergi miktarını öğrendikten sonra vergi dairelerine ya da Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın İnternet Sitesi’ne beyannamenizi verebilirsiniz. Kira Gelir Verginizi, Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksitte ödeyebileceksiniz.

Kira Gelir Vergisi Hesaplama Uygulaması Özellikleri

 • Gelir İdaresi Başkanlığı son verileriyle uyumlu
 • Online çalışma
 • iOS ve Android gibi farklı platformlarda çalışabilme.
 • Getiri ve Gerçek usulde vergi hesaplama
 • Sınırsız kullanım imkânı

Kira Geliri Nedir?

193 Sayılı GVK’da belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “Kira Geliri” (Gayrimenkul Sermaye İradı) olarak ifade edilmektedir ve belli koşullar altında gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Kira Gelir Beyannamesi Ne Zaman Nereye Verilir?

2017 yılında kira elde eden ve istisna tutarından yüksek gelir elde edenler ikametgahın bulunduğu vergi dairesine veya İnternet vergi dairesi üzerinden hazır kira beyanı doldurarak kira gelirlerinin beyanlarını 01.03.2018 – 26.03.2018 tarihleri arasında kira beyanı vermek zorundadır.

Kira Gelir İstisnası Nedir?

Konut (mesken) kira geliri elde edenler elde ettikleri konut kira gelirinin 3.900 TL’lik kısmını vergi dışı bırakabilirler. 3.900 TL’lik bu kısım “Kira Gelir İstisnası” olarak adlandırılır. 2017 yılı içerisinde 3.900 TL ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değildir.

Bunun yanında, 2017 yılı içerisinde 3.900 TL üzeri mesken kira gelirinizin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiğiniz ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınızın gayri safi tutarları toplamının 110.000 TL’yi geçmesi halinde 3.900 TL’lik mesken istisnasından yararlanamazsınız.

Konut Kira Geliri Olup, Kira ya da Lojmanda Oturanlar İndirim Alabilirler mi?

Sahip oldukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler.

Konuta Birden Fazla Kişinin Ortak Olması Durumunda Beyanname Nasıl Verilir?

Şahıslardan her biri sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekir.

İş Yeriyle Birlikte Konut Kira Geliri Elde Edenler Ne Şekilde Beyanname Verirler?

İşyeriyle birlikte konut kira geliri de elde edilmesi halinde konut kira gelirinin 3.900 TL istisna tutarı düşüldükten sonraki kalan tutarı ile işyeri kira geliri toplamının brüt tutarının 30.000 TL’yı aşması halinde mükellefler hem işyeri hem de mesken kira gelirini beyan etmekle yükümlüdürler. Mesken kira geliri eğer 3.900 TL tutarının altında ise toplamaya dahil edilmez.

2018’de Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi NE Kadardır?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesi’nde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

13.000 TL’ye kadar %15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası %20

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası %27

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası %35

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

KDV Hesaplamak, “KDV Hesaplama Pro” Uygulamasıyla Çok Kolay!
Maaş Hesaplama Uygulamamız Yayında. Netten Brüte, Brütten Nete Maaş Hesapla!
MTV Hesaplama

KDV Hesaplamak, “KDV Hesaplama Pro” Uygulamasıyla Çok Kolay!

Mobil uygulamalar sayesinde günlük pek çok işimizi çok daha kolay biçime yapmamız mümkün. Logo Yazılım olarak mobil teknolojileri hep önemli gördük ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmak için mobil dünyanın nimetlerini kullandık. Yeni geliştirdiğimiz ücretsiz “KDV Hesaplama Pro” uygulamamız son halkalarımızdan biri. 

İsterseniz KDV Dahil, isterseniz KDV Hariç rakamlara göre, seçeceğiniz KDV Oranı üzerinden hesaplama yapabilirsiniz. Tevkifat seçeneğini aktif ederek, seçeceğiniz Tevkifat Oranı üzerinden tevkifat tutarını görebilirsiniz.

Neler Yapabilirsiniz?

 • KDV Dahil Tutar Üzerinden KDV Hesaplama
 • KDV Hariç Tutar Üzerinden KDV Hesaplama
 • Tevkifat Seçeneğini Aktif Ederek Tevkifat Tutarı Hesaplama
 • Farklı Tevkifat Oranlarına göre Hesaplama
 • IOS ve Android gibi farklı platformlarda çalışabilme.
 • Sınırsız kullanım imkânı

Kdv Nedir?

Katma Değer Vergisi yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergi türüdür. “KDV” de Katma Değer Vergisi’nin kısa adıdır.

Hesaplanan Kdv ile İndirilecek Kdv arasındaki Fark Nedir?

Mal ve hizmet teslimi yapan tacirler teslim sırasında fatura vb. belgeler düzenlerler. Mal ve / veya hizmeti teslim ettikleri kişilerden belge üzerinde görünen mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını tahsil ederler. Bu KDV’ye “Hesaplanan KDV” denir. Kendileri mal ve hizmet aldıklarında ise karşı tarafa mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını öderler. Bu KDV ise ödeme yapan için İndirilecek KDV kapsamındadır.

Kdv Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

KDV (Katma değer vergisi) Beyannamesi (aylık olanlar) takip eden ayın 24. günü akşamına kadar verilmelidir.

Kdv Ne Zaman Ödenir?

Tüketici mal ya da hizmeti alırken zaten bu vergiyi gerçek yüklenici olarak malın fiyatı içerisinde ödemiş bulunmaktadır. KDV mükellefleri ise Vergi Daresi’ne beyanname verdikten sonra beyan ettikleri tutarı, beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödemelidir.

Tevkifat Nedir?

Tevkifat sözlük anlamı olarak “para konusunda kesintiler” anlamındadır. Vergi bağlamında ise, “vergiler üzerinde bölüşme/kesinti yapma” anlamına gelir.

Kdv Tevkifatı Nedir?

Devlet KDV alacağını önceden güvence altına almak istemektedir. Kanunda belirlenmiş malların alım satımı veya görülen hizmet bedeli üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi’nin, alıcılar tarafından bazen tamamı, bazen de kanunda belirlenen oranda kesinti yapılarak, satıcıya değil de Vergi Dairesi’ne vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

Faturada farklı Tevkifat Oranları var ise her bir Tevkifat Oranı Toplamı ayrı olarak gösterilmelidir.

Tevkifat Oranını Nasıl Belirleyeceğim?

Tevkifat, yapılan her hizmet veya satışı gerçekleştirilen her üründe yapılamaz. Tevkifat uygulanabilecek işlemler, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş olup, Bakanlar Kurulu’nun açıkladığı farklı mal ve hizmetler için farklı oranlar ilgili yayınlardan incelenmelidir.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

KDV Hesabı Nasıl Yapılır?
KDV İadelelerinde Ödeme Sürecinin Hızlandırılması Hakkında Bilinmesi Gerekenler
KDV Beyannamesi Nedir? Nasıl Düzenlenir?

e-Defter Nedir?

E-Defter, E-Fatura ile birlikte gelen uygulamadır. Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereğince yasal olarak tutulması zorunlu yevmiye ve büyük defterlerin belirtilen format ve standartlara göre elektronik ortamda muhafaza edildiği, içeriğindeki verilerin değişmezliğinin, bütünlüğünün, kaynağının doğruluğunun garanti altına alınmasının ve ilgililer nezdinde ispat olarak kullanılabilmesine imkan tanınmasının hedeflendiği hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

E-Defter bugüne kadar tutulan yevmiye ve büyük defterlerin elektronik ortamda tutulmasına geçilen sistemdir. Hızlı olması, kağıt, mürekkep gibi ofis maliyetlerini azaltması bakımından zamandan ve mali yönden tasarruf sağlar. Dosyalarınız daha güvenli bir ortamda muhafaza edilir. Arşivde vakit kaybetmenizi önler.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

İşletme Defteri Nedir ve Kimler İşletme Defteri Tutabilir?
E-Defter Nedir? E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?
Şirket Kurarken Nelere Dikkat Edilmeli?

KDV Hesabı Nasıl Yapılır?

Ürünün ilk üretiminden son teslime kadar tüm satın alışlardaki KDV oranı eklenir. Örneğin, 100,00 TL’ye mal edilen bir ürünü satın alan firma %18 KDV ile 118,00 TL’ye alıyorsa, bu ürünü müşterisine tekrar %18 KDV ekleyerek 139,24 TL’ye satmaktadır. Ürünün son teslimine kadar tüm satışlarında KDV oranı aynı biçimde eklenir. Teslim sırasında fatura vb. belgeler üzerinde mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarı beyan edilir.

KDV tutarı nasıl hesaplanır?

‘KDV tutarı = Mal veya hizmet bedeli x KDV oranı’dır.
Örneğin, 
KDV oranı %18 olan 1,000,00 TL tutarındaki bir mal için
KDV tutarı = 1,000,00 x 0,18 = 180 TL’dir.

KDV dahil satış tutarı için
%18 KDV oranı olan 1,000,00 TL tutarındaki malın KDV dahil fiyatı
1,000,00 + (1,000,00 x 0,18) = 1,000,00 + 180,00 = 1,180,00 TL’dir.

KDV hariç tutarı için Bir malın veya hizmetin KDV dahil edilmemiş tutarını hesaplamak için KDV oranına +1 ekleyip mal bedeline bölmeniz yeterli olacaktır. 
1,180,00 TL / (1 + 0,18) = 1,180,00 / 1,18 = 1,000,00 TL

KDV hesaplama aracı ile kdv hariç veya kdv dahil tutarları istediğiniz kdv oranında hesaplayabilirsiniz. 

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

KDV İadesi Hızlandırma
Kurumlar Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
Vergi matrahı nedir?

Bitnami